Druhotné palivo z odpadového dreva (DPD)

Ecoenergo 17

Využitie DPD je hlavne v teplárenstve, tepelnej energetike, elektroenergetike ako výplňové palivo, v kotloch kde sa spaľuje, drevná štiepka, kaly z čistiarní odpadových vôd, uhlie hnedé, uhlie čierne alebo zemný plyn. Je to veľmi kvalitná kalorická palivová zmes, ktorej zloženie je odpadové drevo.

Požiadavky na tuhé druhotené palivo

Spĺňa požiadavky podľa vyhlášky č.228/2014 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č.367/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Požiadavky na spaľovacie zariadenie

Druhotné palivo z odpadového dreva je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach v súlade s prílohou č. 3a druhej časti k vyhláške č. 228/2014 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako sú teplárenské zariadenia (teplárne), elektrárenské zariadenia (elektrárne), tepelná energetika, elektroenergetika, kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie.

Legislatíva

Kvalitatívne parametre druhotného paliva z odpadového dreva Ecoenergo 17
Vyhlásenie o zhode – druhotné palivo z odpadového dreva Ecoenergo 17

 

Tabuľka porovnania výhrevnosti jednotlivých vybraných druhov palív