Tuhé druhotné palivo (TDP)

Ecoenergo plus 16

Využitie TDP je hlavne v teplárenstve, tepelnej energetike, elektroenergetike ako prímesové palivo, v kotloch kde sa spaľuje, drevná štiepka, kaly z čistiarní odpadových vôd, uhlie hnedé, uhlie čierne alebo zemný plyn. Je to veľmi kvalitná vysokokalorická palivová prímes, ktorá podporuje horenie ostatných nadávkovaných zložiek v mixe palív nachádzajúcich sa v telese kotla. TDP ako prímesové palivo, kde jeho kalorická  hodnota, t.j. výkon (výhrevnosť) v MJ presahuje drevnú štiepku trojnásobne, pričom obstarávacie náklady sú minimálne rovnaké alebo nižšie ako u tradičnej lesnej drevnej štiepky, ktorá je v období dažďov mimoriadne vlhká, t.j. jej spotreba je extrémne vysoká.

Požiadavky na tuhé druhotné palivo

Spĺňa požiadavky podľa vyhlášky č.228/2014 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č.367/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Požiadavky na spaľovacie zariadenie

Tuhé druhotné palivo je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach v súlade s prílohou č. 3a druhej časti k vyhláške č. 228/2014 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako sú teplárenské zariadenia (teplárne), elektrárenské zariadenia (elektrárne), tepelná energetika, elektroenergetika, kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie.

Legislatíva

Kvalitatívne parametre tuhého druhotného paliva Ecoenergo plus 16
Vyhlásenie o zhode – tuhé druhotné palivo Ecoenergo plus 16

 

Tabuľka porovnania výhrevnosti jednotlivých vybraných druhov palív