Produkty

1. Ecoenergo plus 16 (Tuhé druhotné palivo)

Využitie TDP je hlavne v teplárenstve, tepelnej energetike, elektroenergetike ako prímesové palivo, v kotloch kde sa spaľuje, drevná štiepka, kaly z čistiarní odpadových vôd, uhlie hnedé, uhlie čierne alebo zemný plyn. Je to veľmi kvalitná vysokokalorická palivová prímes, ktorá podporuje horenie ostatných nadávkovaných zložiek v mixe palív nachádzajúcich sa v telese kotla. TDP ako prímesové palivo, kde jeho kalorická  hodnota, t.j. výkon (výhrevnosť) v MJ presahuje drevnú štiepku trojnásobne, pričom obstarávacie náklady sú minimálne rovnaké alebo nižšie ako u tradičnej lesnej drevnej štiepky, ktorá je v období dažďov mimoriadne vlhká, t.j. jej spotreba je extrémne vysoká.

Požiadavky na tuhé druhotné palivo

Spĺňa požiadavky podľa vyhlášky č.228/2014 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č.367/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Požiadavky na spaľovacie zariadenie

Tuhé druhotné palivo je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach v súlade s prílohou č. 3a druhej časti k vyhláške č. 228/2014 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako sú teplárenské zariadenia (teplárne), elektrárenské zariadenia (elektrárne), tepelná energetika, elektroenergetika, kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie.

 

Kvalitatívne parametre tuhého druhotného paliva Ecoenergo plus 16
Vyhlásenie o zhode – tuhé druhotné palivo Ecoenergo plus 16

 

2. Ecoenergo 17 (Druhotné palivo z odpadového dreva)

Využitie DPD je hlavne v teplárenstve, tepelnej energetike, elektroenergetike ako výplňové palivo, v kotloch kde sa spaľuje, drevná štiepka, kaly z čistiarní odpadových vôd, uhlie hnedé, uhlie čierne alebo zemný plyn. Je to veľmi kvalitná kalorická palivová zmes, ktorej zloženie je odpadové drevo.

Požiadavky na tuhé druhotené palivo

Spĺňa požiadavky podľa vyhlášky č.228/2014 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č.367/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Požiadavky na spaľovacie zariadenie

Druhotné palivo z odpadového dreva je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach v súlade s prílohou č. 3a druhej časti k vyhláške č. 228/2014 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako sú teplárenské zariadenia (teplárne), elektrárenské zariadenia (elektrárne), tepelná energetika, elektroenergetika, kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie.

Legislatíva

Kvalitatívne parametre druhotného paliva z odpadového dreva Ecoenergo 17
Vyhlásenie o zhode – druhotné palivo z odpadového dreva Ecoenergo 17

 

3. Tuhé alternatívne palivo (TAP)

TAP sa využíva hlavne v cementárenskom priemysle, jeho energia sa využíva pri udržiavaní stabilnej teploty až do výšky 1600°C, kde palivo nahrádza hnedé uhlie, petrolkoks, resp. zemný plyn. Je to veľmi kvalitná náhrada za tradičné palivo.

UPOZORNENIE:  jedná sa o odpadové palivo vedené pod katalógovýcm číslom: 19 12 12

Legislatíva

Kvalitatívne parametre tuhého alternatívneho paliva (TAP)