Zhodnocovanie odpadu

Spoločnosť GBS group poskytuje služby mobilného zhodnocovania odpadov, ktoré vznikajú priamo u producentov odpadu a na zberných dvoroch v zberových spoločnostiach.

Spoločnostiam, ktoré sa zberaním a separovaním odpadu zaoberajú, vzniká po triedení a dotriedení odpad, ktorý nevedia predať. Tento odpad, končiaci na skládke komunálneho odpadu, má vynikajúce energetické vlastnosti a je vyseparovaný, ostáva v ňom len spáliteľná zložka. Hlavnou činnosťou mobilného zariadenia na spracovanie odpadu je vyrábať  tuhé druhotné palivá (TDP) a tuhé alternatívne palivá (TAP) z triedeného zberu.

Na prevzaté odpady vystavujeme potvrdenie o zhodnotení R3 (materiálové zhodnotenie) alebo R12 (úprava pred nasledujúcimi činnosťami R1 až R11).

 

Od koho spracovávame:

Zberné dvory
Zberové spoločnosti
Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)
Priemysel
Samospráva
Organizácie, firmy a spoločnosti
Jednotlivci, občania

 

Čo spracovávame:

Separovaný odpad z triedeného zberu z dotrieďovania plastov
Veľkoobjemový plastový odpad a tvrdý plast
Veľkoobjemový drevený a biomasový odpad
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové, drevovláknité dosky, dyhy
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Kompozitné obaly
Zmiešané obaly
Plasty
Papier a lepenka
Plasty a guma
Drevo
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
Textílie
Veľkoobjemový odpad
Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín
Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
Odpady z organických chemických procesov
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest
Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií)

Zoznam zhodnocovaných odpadov podľa katalógových čísel