Naša vízia

Eko.Inak. – Green Revolution In Evolution.

V dnešnom svete vidíme v európskych a svetových krajinách pokročilé možnosti a vysokú starostlivosť o prírodu, v ktorej žijeme. Na Slovensku máme pocit, že sme v oblasti odpadového hospodárstva pozadu a preto prichádzame s niečím iným, moderným a inovatívnym. Pre Slovensko to považujeme za malú zelenú revolúciu vo vývoji odpadového hospodárstva. Ako inak chceme robiť Eko.Inak.

GBS Group s.r.o. je moderná a inovatívna firma v oblasti odpadového hospodárstva s unikátnym riešením mobilného zhodnocovania odpadov, ktoré vznikajú priamo u producentov odpadu, resp. na zberných dvoroch v zberných spoločnostiach.

Spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú zberaním a separovaním odpadu vzniká po triedení odpadov zvyšok (odpad), ktorý nevedia v priemysle ďalej umiestniť a preto tento odpad končí väčšinou na skládke komunálneho odpadu.

Tento vyseparovaný odpad má však skvelé energetické vlastnosti, z ktorého dokážeme prostredníctvom mobilného recyklačného zariadenia vyrábať tuhé druhotné palivá a tuhé alternatívne palivá.