Separovanie a recyklácia

Odpadom rozumieme akúkoľvek vec, ktorú viac nevyužívame, nemá pre nás žiadny ďalší význam a preto sa jej chceme zbaviť. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne približne až 330kg odpadu. Existuje množstvo dôvodov, prečo by sme mali odpad separovať, napríklad tým pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale aj sebe.

 

Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu a aby bolo každému jasné, z čoho je daný obal vyrobený, sú na obaloch rôzne značky. Takéto značky nás informujú o tom, čo máme s obalom po jeho použití spraviť. Na obaloch môžeme nájsť okrem iného tieto značky:

ZELENÝ BOD – znamená, že výrobca obalu sa zúčastňuje systému „Zelený bod“, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu.

PANÁČIK S KOŠOM – použitý obal je potrebné vhodiť do príslušnej nádoby na odpad.

TROJŠÍPKOVÝ SYMBOL – Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovaných materiálov. Trojuholník s čiernymi čiarami je pre výrobcov povinnosťou, na výrobku musí byť vyznačené, z ktorého materiálu je vyrobený.

 

Separovanie a recyklácia slúžia na opätovné využitie nepotrebných materiálov alebo produktov. Je prevenciou plytvania surovinových zdrojov, šetrí energiu a v neposlednom rade sa recykláciou odpadu redukuje množstvo skládkovaného odpadu a tým aj množstvo emisií skleníkových plynov unikajúcich do ovzdušia. V súčasnosti sa na SR recykluje asi 1,2% komunálneho odpadu.